Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου 'Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης'

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου "Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης" για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035177 με τίτλο " Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας"Νέο Περιεχόμενο

Χρήσιμα Έγγραφα (pdf)