• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΦΚ

ΝΟΜΟΣ 4955/14-7-2022 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης(αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

/images/pages/files/nomos_4955_2022(1).pdf

 

1)     ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΚ 2008/118 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/12)

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 684/2009  24/7/2009 - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΚ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

3)     KAN. 76/ 2014 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  684/ 2009

4)   ΑΥΟ Φ. 254/22-3-2001 (ΦΕΚ 356/30-3-2001) - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  «ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ»

5)  Α.Υ.Ο. Φ. 812/ 417 9.6.2006 - ΤΡΟΠ. Α.Υ.Ο. Δ424-93 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ

6)     ΔΕΦΚ 5017374ΕΞ2010 20.4.2010 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

7) ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018 21/12/18  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 90 ΚΑΙ 92 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν. 2960/01, ΗΤΟΙ  ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ 

8) Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1167509 EΞ2016 21.11.16 Αλλαγή στην προθεσμία λήξης των εντολών πληρωμής στην Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) και στην Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ) στο ICIS-net.

9) Φορολογική αποθήκη για προϊόντα του άρθρου 53α του Ν. 2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)(υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων) για τα οποία επιβάλλεται από 1/1/2017 ΕΦΚ

9.Α. ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.16 ΑΥΟ

9.Β. ΔΕΦΚΒ1188975 ΕΔΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ 28.12.16 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.1611.Β. 

10) Όροι αναγνώρισης εγγεγραμμένου παραλήπτη, εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης για προϊόντα καφέ που αναφέρονται στο  άρθρο 53Α του Ν. 2960/01 ΕΤΚ, τα οποία από 1/1/2017 υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

10.Α. ΔΕΦΚΦ1188105 22.12. 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 4241 Β 29.12.16 φορολογική αποθήκη καφέ

10.Β. ΔΕΦΚΦΓ1190234 30.12.16  ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦ1188105

10. Γ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093/2018 (ΦΕΚ 1900/Β) 6.9.2018 ΑΥΟ - Διαδικασία εξόδου προϊόντων καφέ από φορολογική αποθήκη με προορισμό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών που απαλλάσσονται από όλες τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Σας επισυνάπτουμε :

Α) την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093/2018 (ΦΕΚ 1900/Β) ΑΥΟ με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. ΔΕΦΚΦ 1188105/2016 (ΦΕΚ 4241/Β) ΑΥΟ και


Β)  την αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1133480/6-9-2018 εγκύκλιο ΑΑΔΕ η οποία κοινοποιεί την ως άνω ΑΥΟ και δίνει οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής.

11) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (υγρά αναπλήρωσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων)

11. Α. ΔΕΦΚΒ1182030 14.12.16 ΦΕΚ  4173 Β 23.12.16 ΑΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ

11.Β. ΔΕΦΚΒ1188975 ΕΔΥΟ ΦΟΡ ΑΠΟΘΗΚΗ 28.12.16

12) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΦΕ

12.Α.  ΔΕΦΚΦ1188105 22.12. 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 4241 Β 29.12.16 

12.Β.  ΔΕΦΚΦΓ1190234 30.12.16  ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦ1188105

12.Γ.  ΔΕΦΚΦΓ 1014291 (ΦΕΚ 240Β)2.2.17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΦΚΦ1188105 ΦΟΡΟΣ ΚΑΦΕ

12.Δ.  ΔΕΦΚΦ Γ 1021482 9.2.17 -ΚΟΙΝ ΔΕΦΚΦΓ1014291

12.Ε. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1103971 4.7.17 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 144/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα του καφέ και του ηλεκτρονικού τσιγάρου με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία που εκτελούν πλόεςεξωτερικού και τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 68 παρ.1 του ν. 2960/2001

12.ΣΤ.  ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017 21.8.17 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΥΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

12. Ζ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093/2018 (ΦΕΚ 1900/Β) ΑΥΟ Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β’ 4241) - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ, 

 

13)  Απόφαση ΔΕΦΚ 1116596/2017 ΦΕΚ 2745 Β 4/8/17 για τις Φορολογικές Αποθήκες ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.1093/26-6-2023.

14)  Απόφαση ΔΕΦΚ 1116601/2017 ΦΕΚ 2744 Β 4/8/17  για τον Εγκεκριμένο Αποθηκευτή ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.1001/29-12-2021.

15) ΔΔΘΕΚΑ Δ 1110550 14.7.17 Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρου 88 του ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α΄)αναστέλλεται μέχρι τις 30.06.2018 αναφορικά με την διάθεση προϊόντων ΕΦΚ, από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που βρίσκονται στους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς (παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει).

 

16) ΔΔΘΕΚΑΓ1087880ΕΞ2017 7/6/17 «Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων πλοίων που προσεγγίζουν ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες για εργασίες συντήρησης και επισκευής λόγω απρόβλεπτης μηχανικής βλάβης στο πλαίσιο εκτέλεσης εμπορικής σύμβασης παροχής υπηρεσίας»

17)Α.1013/10-2-23 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο του περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα και του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη της παρ. 6 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001, (Α’ 265), του είδους, της παροχής και της ισχύος της εγγύησης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001 καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2.

18) Α.1014/10-2-23 Καθορισμός των διατυπώσεων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής σε Μητρώο του πιστοποιημένου αποστολέα και του πιστοποιημένου παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

19) Ο.3007/14-2-23 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 4.0 του συστήματος EMCS από τις 13 Φεβρουαρίου 2023.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΦΚ

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα